Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w przypadku zbierania danych od osoby, której te dane dotyczą, informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALFA POLAND Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana pod numerem KRS 0000146163 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 351196860, NIP: 945-153-19-22, adres do korespondencji: ul. Grażyńskiego 141, telefon: 33 4885500.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem email: alfapoland@alfapoland.pl

3. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) zawarcia i realizacja umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO
b) wystawienia faktury lub rachunku, prowadzenia sprawozdawczości finansowej – na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO,
c) zabezpieczenia roszczeń i ochrony praw administratora danych, związanych z wykonaniem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
d) prowadzenia marketingu własnych usług i produktów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub lit. f RODO

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: podmioty i organy upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, banki, operatorzy pocztowi, podmioty biorące udział w wykonaniu umowy – dostawcy i podwykonawcy Administratora.

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy. Dane przetwarzane w celach marketingowych przetwarzane są nie dłużej niż do chwili cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu albo żądania zaprzestania przetwarzania danych w w/w celu.

6. W przypadkach i na zasadach określonych przez RODO przysługuje Pani/Panu:
a. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
b. prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
c. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
d. prawo do przenoszenia danych,
e. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody),
f. prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego,
g. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych.

7. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu przez Administratora.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować tym, że zawarcie lub wykonanie umowy będzie niemożliwe.

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja | Dział kadr | Dział handlowy | Dział techniczny | Dział produkcji

ALFA POLAND Sp. z o. o.
ul. Węglowa 59
43-300 Bielsko-Biała, Polska

tel. +48 33 488 55 00
fax. +48 33 488 55 01
alfapoland@alfapoland.pl

Siedziba administracyjna

ALFA POLAND Sp. z o. o.
ul. Grażyńskiego 141
43-300 Bielsko-Biała, Polska
NIP 9451531922